Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

van Administratie- en advieskantoor Ikink, gevestigd te Lichtenvoorde

 

Algemeen

 

Artikel 1.

 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Tom Ikink, h.o.d.n. Administratiekantoor Ikink, gevestigd te Lichtenvoorde, hierna te noemen : Ikink, de uitvoering en levering daaronder begrepen.

 

 

2. Afwijkende voorwaarden verbinden Ikink slechts als deze uitdrukkelijk schriftelijk en incidenteel door de directie van Ikink worden overeengekomen.

 

 

3. In geval van strijd tussen deze voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij, zullen bij uitsluiting de voorwaarden van Ikink van kracht zijn, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk door de directie van Ikink is bevestigd.

 

Aanbieding

 

Artikel 2.

 

1. De aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, en de in publikaties van Ikink voorkomende gegevens zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk, verstrekt vanwege Ikink, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Ikink gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

 

 

2. De door Ikink opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., exclusief vracht- en eventuele leveringskosten, tenzij uit schriftelijke mededelingen het tegendeel blijkt.

 

 

3. Alle in de aanbieding vermelde tijdsbepalingen zijn slechts ten behoeve van Ikink gemaakt en zijn voor de wederpartij te beschouwen als fatale termijnen. Een aanbieding is steeds voor aanvaarding herroepbaar, zelfs als deze een tijdsbepaling bevat. Alle door Ikink gegeven data zijn slechts te beschouwen als streefdata.

 

Prijzen.

 

Artikel 3.

 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Ikink zijn diensten als bedoeld in artikel 5 tegen een tarief dat per uur en per geleverde dienst in rekening wordt gebracht. Deze tarieven worden op verzoek van de wederpartij verstrekt.

 

 

2. Ikink is gehouden een nauwkeurige urenadministratie bij te houden en wederpartij op verzoek een gespecificeerde opgave van de bestede uren te doen.De door Ikink gevoerde urenadministratie strekt partijen tot volledig bewijs van de omvang van de door Ikink bestede uren.

 

 

3. Overeengekomen prijzen en/of tarieven zijn gebaseerd op basis van valutakoersen en de kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;

 

 

4. Ikink is na het tot stand komen der overeenkomst gerechtigd, ook na de orderbevestiging of voor zover deze ten aanzien van de prijs naar de aanbieding verwijst na de aanbieding, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst enige verhoging van prijsbepalende factoren als in het vorige lid van dit artikel genoemd optreedt, ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de over-eenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden, de prijzen of tarieven zonder vooraf-gaande kennisgeving aan te passen. Ikink zal deze prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis van de wederpartij brengen.

 

 

5. Het in het vorige lid bepaalde geldt evenzeer indien de daar genoemde prijswijzigingen optreden bij een toeleverancier, waardoor deze zijn prijs ten opzichte van Ikink aanpast.

 

  

Totstandkoming der overeenkomst

 

Artikel 4

 

1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging door Ikink en/of zijn daartoe blijkens het handelsregister bevoegde procuratiehouders. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien Ikink deze schriftelijk bevestigd heeft en de wederpartij hiertegen schriftelijk geen bezwaar maakt.

 

 

2. Als datum van de totstandkoming der overeenkomst zal gelden de dag van verzending der bevestiging. Een door Ikink verzonden factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging t.a.v. de overeenkomst, die de op de factuur vermelde goederen en diensten omvat.

 

 

3. Afspraken met of mededelingen van ondergeschikte perso-neelsleden van Ikink binden deze laatste niet, voor zover deze niet schriftelijk door hem bevestigd zijn. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit verband alle medewerkers en werknemers te beschouwen, die blijkens het handelsregister geen procuratie hebben.

 

 

4. De wederpartij is aan zijn opdracht gebonden en zal verplicht zijn bij wijziging en/of annulering van de opdracht daardoor voor Ikink ontstane schade - reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke - te vergoeden, ongeacht de reden - overmacht daaronder begrepen - voor de wijziging en/of annulering, ongeacht de aanvaarding door Ikink daarvan. De bedoelde winstderving wordt geacht ten minste gelijk te zijn aan het product van gemiddeld maandelijks in rekening gebrachte honorarium over de periode in het voorafgaande jaar gedurende welke Ikink diensten voor wederpartij heeft verricht en het aantal maanden dat de opdracht nog zou voortduren, een en ander met een minimum van € 2.500,=. Ikink behoudt het recht een hoger schadebedrag te bewijzen en te vorderen.

 

Inhoud der begeleidingsovereenkomst:

 

Artikel 5.

 

1. Voor overeenkomsten tussen Ikink en wederpartij met als strekking dat Ikink diensten zal verlenen op het gebied van begeleiding van wederpartij bij het voeren van een administratie zijn de verplichtingen van Ikink beperkt tot het verrichten van boekhoudkundige werkzaamheden op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van (de directie van) wederpartij.

 

 

2. Het opstellen van jaarstukken, zoals balans en resultatenrekening dient, behoudens een daartoe strekkende en door Ikink aanvaarde schriftelijke opdracht, door wederpartij of, onder verantwoordelijkheid van wederpartij, een door wederpartij aan te wijzen derde te worden verricht.

 

 

3. Ikink treedt in de verhouding met wederpartij nimmer op als accountant en heeft geen enkele controlerende taak ten aanzien van de door wederpartij verstrekte gegevens en de boekhoudkundige verwerking daarvan;

 

 

4. Ikink is, behoudens verplichtingen krachtens de wet, gehouden geheimhouding te betrachten ten aanzien al hetgeen hij als gevolg van zijn werk omtrent wederpartij en de door wederpartij gevoerde administraties komt te weten;

 

Risico en aansprakelijkheid

 

Artikel 6.

 

1. Ikink is jegens de wederpartij die gebruik maakt van zijn diensten niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de boekhouding welke door de wederpartij wordt gevoerd en de verslaglegging die op grond van deze boekhouding wordt opgesteld en/of de tijdige deponering van jaarstukken c.a.;

 

 

2. Wederpartij is gehouden Ikink te vrijwaren voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen partijen en/of de door Ikink verrichtte boekhoudkundige werkzaamheden of anderszins verleende diensten.

 

 

3. Indien Ikink nalatig mocht zijn, zullen slechts die schaden door hem of zijn aansprakelijkheidsverzekeraar te dienen worden vergoed, welke zijn te beschouwen als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming. Hieronder wordt nadrukkelijk niet begrepen schade, die wordt geleden door het niet, niet volledig of niet tijdig gereed zijn van door Ikink te verrichten diensten of te leveren zaken en schade welke is te beschouwen als gevolgschade.

 

 

4. Iedere aansprakelijkheid van Ikink voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Ikink of anderszins verband houdend met een aan Ikink verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Ikink gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van Ikink komt.

 

 

5. Indien, om welke reden dan ook, krachtens de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaats vindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 10.000,=.

 

 

6. Alle aanspraken van een opdrachtgever vervallen indien deze Ikink niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.

 

 

7. Ikink is voorts niet aansprakelijk voor fouten of verzuimen van derden of van zijn eigen personeel, zelfs als deze te beschouwen zijn als hulppersoon bij de uitvoering der overeenkomst.

 

 

8. Ikink zal zich inspannen om de toegangsbeveiliging van zijn computersystemen in overeenstemming te doen zijn met de eisen die daar redelijkerwijs aan gesteld mogen worden maar is niet aansprakelijk voor schade welke door derden wordt toegebracht doordat deze zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de computersystemen welke bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

 

9. In geval Ikink diensten verleent, zoals het geven van adviezen, geldt ten aanzien van de aansprakelijkheid het volgende: Wanneer door of namens Ikink adviezen worden gegeven kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. De wederpartij vrijwaart Ikink voor alle aanspraken, welke derden in verband met hiervoor genoemde adviezen tegen Ikink mochten instellen.

 

 

10. Ook voor het niet geven van adviezen in gevallen waarin de wederpartij meent dat wel geadviseerd had moeten worden neemt Ikink geen aansprakelijkheid op zich.

 

Betaling.

 

Artikel 7.

 

1. Iedere overeenkomst wordt door Ikink aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt. Ikink is gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze ten genoegen van Ikink voldoende zekerheid stelt ter dekking van zijn verplichtingen jegens Ikink. Ikink is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld;

 

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient wederpartij te betalen doordat zij aan Ikink een machtiging verstrekt om, telkens na afloop van een kalendermaand, middels automatische incasso de voor die kalendermaand verschuldigde kosten van de bankrekening van wederpartij te doen afschrijven. Wederpartij is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien door saldotekort of wat voor reden dan ook automatische incasso onmogelijk blijkt of de overschrijving door de bank wordt gestorneerd;

 

 

3. Indien Ikink heeft toegestemd in betaling op een andere wijze dan in het vorige lid vermeld dient betaling steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum middels bijschrijving op de bankrekening van Ikink of contant ten kantore van Ikink of een door hem aan te wijzen derde. Ikink behoudt zich echter het recht voor om aan een bepaalde wederpartij slechts te leveren met inachtneming van een kortere betalingstermijn;

 

 

4. Bij overschrijding van de betalingstermijn of in het geval van de laatste volzin van het tweede lid van dit artikel is wederpartij aan Ikink vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het gehele factuurbedrag en de buitengerechtelijke kosten;

 

 

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met B.T.W., met een minimum van € 1.000,= en worden verschuldigd op het tijdstip dat de vordering ter incasso uit handen wordt gegeven.

 

 

6. Korting voor contante of vervroegde betaling wordt niet verleend, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is over-eengekomen. Buiten de hoofdsommen ter zake van diensten en leveranties, de in de voorwaarden omschreven extra kosten en rente als bedoeld in dit artikel, is Ikink gerechtigd jegens de wederpartij alle kosten te vorderen, die door tekortkoming in de nakoming van de verbintenis zijn veroorzaakt.

 

 

7. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, stornering of weigering van een automatische incassoopdracht, van schorsing van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de wederpartij, of indien op roerende of onroerende goederen van de wederpartij beslag wordt gelegd, zal Ikink het recht hebben de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat op die datum nog uitgevoerd moest worden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en mitsdien nog niet uitgevoerd werk niet te verrichten, respectievelijk de aan zijn toebehorende zaken terug te vorderen, danwel zijn verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, onvermin-derd het recht van Ikink op schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis en het recht van Ikink om bij verzuim de overeenkomst om te zetten tot een overeenkomst tot vervangende schade-vergoeding. In de hierboven genoemde gevallen is elke vordering die Ikink ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

 

Hoofdelijkheid

 

Artikel 8

 

Al hetgeen - betaling of anderszins - waartoe Ikink ter zake van de aan zijn verstrekte opdrachten en met inachtneming van deze voorwaarden is gerechtigd, niets uitgezonderd, is hoofde-lijk verschuldigd door de eigenaar of bestuurder van wederpartij, ongeacht of zij de opdrachten aan Ikink tot levering van goederen of diensten op eigen naam en/of voor eigen rekening, danwel voor rekening van wederpartij hebben ver-strekt, met dien verstande dat prestatie door één hunner de andere bevrijdt.

Overmacht.

Artikel 9.

 

1. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Ikink, indien zij door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, ter keuze van Ikink, zonder dat Ikink tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is. Een en ander laat de verplichting van wederpartij om eventueel reeds geleverde zaken of diensten en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

 

 

2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandig-heid van de wil van Ikink onafhankelijk - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - ten gevolge waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst door wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval begrepen oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of storing in het bedrijf van Ikink of in dat van één of meer van zijn leveranciers of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

 

Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang.

 

Artikel 9

 

1. Indien de overeenkomst tussen Ikink en wederpartij als strekking heeft dat Ikink zaken verkoopt en levert aan de wederpartij blijven alle geleverde zaken het eigendom van Ikink totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen betrekkelijk de betreffende overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Ikink heeft voldaan. De wederpartij mag de zaken derhalve, onder meer, niet verkopen, verpanden of leveren.

 

2. Ikink is onherroepelijk door de wederpartij gemachtigd om zonder enige ingebrekestelling de aan Ikink toebehorende zaken, waaronder naast de zaken waarvan zij zich het eigendom krachtens dit artikel heeft voorbehouden ook de

 

 

zaken welke zij uit hoofde van enige overeenkomst ter beschikking van de wederpartij heeft gesteld zijn begrepen, tot zich te nemen. Daartoe verleent de wederpartij door in te stemmen met deze voorwaarden onherroepelijk toestemming aan Ikink of diens vertegenwoordigers om de gebouwen en terreinen van wederpartij te betreden en de zaken tot zich te nemen.

 

Intellectuele rechten.

 

Artikel 10.

 

1. Ikink behoudt zich, voor zichzelf of voor andere rechthebbenden, nadrukkelijk het auteursrecht, de octrooien en alle andere intellectuele rechten voor ter zake van door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, computerprogramma's, ontwerpen e.d.. Deze rechten blijven aan Ikink of de derde welke rechthebbende is toebehoren, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Overdracht van aan Ikink toebehorende intellectuele rechten kan slechts geschieden middels een daartoe expliciet strekkende schriftelijke overeenkomst.

 

 

2. Vermelde werken zullen zonder schriftelijke toestemming van Ikink noch gekopieerd, noch aan derden ter hand mogen worden gesteld, ter inzage mogen worden gegeven of bekend gemaakt mogen worden. Alle bescheiden dienen op eerste aanmaning aan Ikink te worden geleverd.

 

 

3. De door Ikink ter beschikking gestelde computerprogramma’s mogen door wederpartij in geen geval worden gekopieerd of op welke andere wijze dan ook worden verveelvoudigd anders dan noodzakelijk is voor het laden, de uitvoering of het in beeld brengen van de software door middel van een aan Ikink toebehorende computer. De computerprogramma’s mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of in gebruik worden gegeven.

 

 

4. Bij niet nakoming van het in dit artikel bepaalde, zal de nalatige een boete van €100.000,= (zegge: honderdduizend euro) per overtreding verbeuren, opeisbaar zonder dat ingebre-kestelling vereist is. Een en ander laat de bevoegdheid van Ikink onverlet om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Toepasselijk recht en geschillen.

 

Artikel 11.

Op alle door Ikink gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de verder tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde Rechter te Arnhem, tenzij Ikink er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de wederpartij tot een andere bevoegde Rechter.